TEM NHÃN ĐECAL NHỰA (TRẮNG SỮA, TRONG) ĐECAL NHÔM - HÌNH TRÒN
Giấy sử dụng: Đecal nhựa, PP, Nhôm - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Cán bóng, Bế đứt nửa thành phẩm.
 Số lượng   Ø 2 cm   Ø 3 cm   Ø 3.5 cm   Ø 4 cm   Ø 4.5 cm   Ø 5 cm   Ø 5.5 cm   Ø 6 cm   Ø 6.5 cm   Ø 7 cm 
100      252,000       276,000      288,000       300,000      300,000       312,000      324,000      324,000      336,000      348,000
200      276,000       300,000      312,000       324,000      336,000       360,000      372,000      384,000      408,000      420,000
300      300,000       324,000      336,000       360,000      372,000       396,000      408,000      444,000      456,000      492,000
400      312,000       336,000      360,000       384,000      408,000       432,000      456,000      492,000      516,000      552,000
500      420,000       450,000      480,000       510,000      555,000       585,000      615,000      660,000      720,000      765,000
600      435,000       465,000      495,000       540,000      585,000       630,000      675,000      735,000      780,000      840,000
700      450,000       480,000      525,000       570,000      615,000       660,000      735,000      780,000      855,000      915,000
800      465,000       495,000      555,000       600,000      645,000       705,000      780,000      840,000      915,000      975,000
900      480,000       510,000      570,000       615,000      690,000       750,000      825,000      900,000      960,000   1,050,000
1.000      510,000       540,000      600,000       660,000      720,000       795,000      870,000      945,000   1,020,000   1,110,000
1.500      585,000       615,000      705,000       795,000      885,000       975,000   1,080,000   1,185,000   1,290,000   1,380,000
2.000      675,000       705,000      810,000       915,000   1,020,000    1,155,000   1,260,000   1,380,000   1,515,000   1,650,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Kinh Bắc dẫn đầu xu thế in dữ niệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 091.723.0880
TEM NHÃN ĐECAL NHỰA (TRẮNG SỮA, TRONG) ĐECAL NHÔM - HÌNH ELIP
Giấy sử dụng: Đecal nhựa, PP, Nhôm - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Cán bóng, Bế đứt nửa thành phẩm.
Số lượng  3x3.5cm   3x4cm   3x4.5cm   3x5cm   3x5.5cm   3x6cm   3x6.5cm   3x7cm   4x5cm   4x4.5cm 
100      288,000       288,000      288,000       288,000      300,000       300,000      300,000      312,000      300,000      300,000
200      312,000       312,000      324,000       324,000      324,000       324,000      336,000      348,000      324,000      336,000
300      324,000       336,000      348,000       348,000      360,000       360,000      372,000      384,000      360,000      372,000
400      348,000       360,000      372,000       372,000      384,000       384,000      408,000      408,000      384,000      408,000
500      450,000       465,000      480,000       495,000      510,000       525,000      540,000      555,000      525,000      555,000
600      480,000       495,000      510,000       525,000      555,000       555,000      570,000      600,000      555,000      570,000
700      495,000       510,000      540,000       555,000      570,000       600,000      615,000      630,000      600,000      615,000
800      525,000       555,000      570,000       585,000      600,000       615,000      645,000      660,000      615,000      645,000
900      555,000       570,000      600,000       615,000      630,000       660,000      675,000      705,000      660,000      690,000
1.000      570,000       585,000      615,000       645,000      660,000       690,000      705,000      735,000      690,000      720,000
1.500      660,000       690,000      735,000       780,000      810,000       840,000      870,000      900,000      840,000      885,000
2.000      750,000       795,000      855,000       885,000      930,000       975,000   1,020,000   1,050,000      975,000   1,020,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Kinh Bắc dẫn đầu xu thế in dữ niệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 091.723.0880
TEM NHÃN  ĐECAL NHỰA (TRẮNG SỮA, TRONG) ĐECAL NHÔM - HÌNH VUÔNG
Giấy sử dụng:
Đecal nhựa, PP, Nhôm - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Cán bóng, Bế đứt nửa thành phẩm.
Số lượng  3x3cm   3.5x3.5cm   4x4cm   4.5x4.5cm   5x5cm   5.5x5.5cm   6x6cm   6.5x6.5cm   7x7cm   8x8cm 
100      276,000       288,000      300,000       300,000      312,000       324,000      324,000      336,000      348,000      372,000
200      300,000       312,000      324,000       336,000      360,000       372,000      384,000      408,000      420,000      444,000
300      324,000       336,000      360,000       372,000      396,000       408,000      444,000      456,000      492,000      516,000
400      336,000       360,000      384,000       408,000      432,000       456,000      492,000      516,000      552,000      576,000
500      450,000       480,000      510,000       555,000      585,000       615,000      660,000      720,000      765,000      795,000
600      465,000       495,000      540,000       585,000      630,000       675,000      735,000      780,000      840,000      870,000
700      480,000       525,000      570,000       615,000      660,000       735,000      780,000      855,000      915,000      945,000
800      495,000       555,000      600,000       645,000      705,000       780,000      840,000      915,000      975,000   1,005,000
900      510,000       570,000      615,000       690,000      750,000       825,000      900,000      960,000   1,050,000   1,080,000
1.000      540,000       600,000      660,000       720,000      795,000       870,000      945,000   1,020,000   1,110,000   1,140,000
1.500      615,000       705,000      795,000       885,000      975,000    1,080,000   1,185,000   1,290,000   1,380,000   1,410,000
2.000      705,000       810,000      915,000    1,020,000   1,155,000    1,260,000   1,380,000   1,515,000   1,650,000   1,680,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Kinh Bắc dẫn đầu xu thế in dữ niệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 091.723.0880  hoạc (024)7108.0220
TEM NHÃN  ĐECAL NHỰA (TRẮNG SỮA, TRONG) ĐECAL NHÔM - CHỮ NHẬT
Giấy sử dụng:
Đecal nhựa, PP, Nhôm - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Cán bóng, Bế đứt nửa thành phẩm.
 Số lượng   3x3.5cm   3x4cm   3x4.5cm   3x5cm   3x3.5cm   3x6cm   3x6.5cm   3x7cm   4x5cm   4x4.5cm 
100      288,000       288,000      288,000       288,000      300,000       300,000      300,000      312,000      300,000      300,000
200      312,000       312,000      324,000       324,000      324,000       324,000      336,000      348,000      324,000      336,000
300      324,000       336,000      348,000       348,000      360,000       360,000      372,000      384,000      360,000      372,000
400      348,000       360,000      372,000       372,000      384,000       384,000      408,000      408,000      384,000      408,000
500      450,000       465,000      480,000       495,000      510,000       525,000      540,000      555,000      525,000      555,000
600      480,000       495,000      510,000       525,000      555,000       555,000      570,000      600,000      555,000      570,000
700      495,000       510,000      540,000       555,000      570,000       600,000      615,000      630,000      600,000      615,000
800      525,000       555,000      570,000       585,000      600,000       615,000      645,000      660,000      615,000      645,000
900      555,000       570,000      600,000       615,000      630,000       660,000      675,000      705,000      660,000      690,000
1.000      570,000       585,000      615,000       645,000      660,000       690,000      705,000      735,000      690,000      720,000
1.500      660,000       690,000      735,000       780,000      810,000       840,000      870,000      900,000      840,000      885,000
2.000      750,000       795,000      855,000       885,000      930,000       975,000   1,020,000   1,050,000      975,000   1,020,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Kinh Bắc dẫn đầu xu thế in dữ niệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 091.723.0880  hoạc (024)7108.0220
TEM NHÃN  ĐECAL NHỰA (TRẮNG SỮA, TRONG) ĐECAL NHÔM - CHỮ NHẬT
Giấy sử dụng:
Đecal nhựa, PP, Nhôm - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Cán bóng, Bế đứt nửa thành phẩm.
 Số lượng   4x4.5cm   4x6cm   4x6.5cm   4x7cm   5x5.5cm   5x6cm   5x6.5cm   5x7cm   6x6.5cm   6x7cm 
100      312,000       312,000      312,000       324,000      324,000       324,000      324,000      324,000      336,000      336,000
200      348,000       360,000      360,000       360,000      360,000       372,000      372,000      384,000      396,000      408,000
300      384,000       384,000      396,000       408,000      408,000       408,000      420,000      444,000      456,000      456,000
400      408,000       432,000      444,000       444,000      444,000       456,000      468,000      480,000      504,000      516,000
500      555,000       570,000      600,000       615,000      600,000       615,000      645,000      660,000      690,000      705,000
600      600,000       615,000      645,000       660,000      645,000       675,000      690,000      720,000      750,000      780,000
700      645,000       660,000      690,000       705,000      690,000       720,000      750,000      780,000      825,000      855,000
800      675,000       705,000      720,000       750,000      735,000       780,000      795,000      840,000      870,000      900,000
900      705,000       735,000      765,000       795,000      780,000       825,000      855,000      885,000      930,000      960,000
1.000      750,000       780,000      810,000       840,000      840,000       870,000      900,000      930,000      975,000   1,020,000
1.500      915,000       960,000   1,005,000    1,035,000   1,020,000    1,080,000   1,125,000   1,170,000   1,230,000   1,275,000
2.000   1,080,000    1,125,000   1,185,000    1,230,000   1,215,000    1,260,000   1,320,000   1,365,000   1,440,000   1,500,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Kinh Bắc dẫn đầu xu thế in dữ niệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 091.723.0880  hoạc (024)7108.0220
+Lưu ý :
  -  Miễn phí thiết kế
  -  Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT
​  -  Miễn phí giao hàng trong phạm vi 10km đối với đơn hàng ≥ 100.000VNĐ, với đơn hàng dưới 100,000 VNĐ vui lòng tính thêm phí Ship hàng
  -  Bảng giá trên có thể thay đổi theo tình hình thị trường mà không cần phải báo trước.
+ Điều khoản thanh toán:
  -  Khách hàng thanh toán tạm ứng 50% đơn hàng khi hợp đồng được ký kết (trước khi tiến hành thiết kế).
  -  Khách hàng thanh toán nốt số tiền còn lại khi nhận hàng và chứng từ thanh toán.
  -  Phương thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản.
 
 -  Thông tin tài khoản Công ty:    CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG   -   STK: 120 1000927 9999 Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát triển Việt Nam - CN Sở giao dịch 1

Tin tức

Lý do chọn chúng tôi

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN

Chúng tôi sử dụng các công nghệ in ấn & thành phẩm tiên tiến nhất.
THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Chúng tôi cam kết sản phẩm đến tay quý khách trong thời gian ngắn nhất.
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi có những chính sách tốt nhất dành cho khách hàng thân thiết.
IN MẪU MIỄN PHÍ

IN MẪU MIỄN PHÍ

Chúng tôi sẽ hỗ trợ in mẫu miễn phí, để quý khách duyệt mẫu trước khi in chính thức.
GIAO HÀNG TẬN NƠI

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Chúng tôi có thể giao hàng tận nơi trong nội thành, đến các tỉnh thành khác.
GIÁ THÀNH CẠNH TRANH

GIÁ THÀNH CẠNH TRANH

Chúng tôi luôn luôn đảm bảo giá cả in hợp lý và ổn định nhất.