TEM NHÃN ĐECAL KRAFT (DA BÒ) - HÌNH TRÒN
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  Ø 2 cm   Ø 3.5 cm   Ø 4 cm   Ø 5 cm   Ø 6 cm   Ø 7 cm   Ø 8 cm   Ø 11,7 cm 
100 nhãn       142,000         143,000        143,000        168,000        220,000        244,000        316,000        500,000
200 nhãn       142,000         179,000        186,000        235,000        237,000        348,000        412,000        712,000
300 nhãn       143,000         218,000        230,000        303,000        380,000        412,000        478,000        915,000
400 nhãn       143,000         257,000        273,000        340,000        427,000        456,000        544,000     1,102,000
500 nhãn       144,000         296,000        316,000        370,000        463,000        500,000        610,000     1,288,000
600 nhãn       168,000         336,000        335,000        400,000        500,000        544,000        671,000     1,475,000
700 nhãn       180,000         342,000        354,000        424,000        537,000        588,000        732,000     1,655,000
800 nhãn       191,000         360,000        374,000        445,000        573,000        630,000        793,000     1,835,000
900 nhãn       202,000         377,000        393,000        466,000        610,000        671,000        854,000     2,015,000
1.000 nhãn       214,000         395,000        412,000        486,000        644,000        712,000        915,000     2,185,000
2.000 nhãn       327,000         520,000        544,000        686,000        977,000     1,102,000     1,475,000     3,718,000
3.000 nhãn       372,000         638,000        671,000        877,000     1,288,000     1,475,000     2,015,000     5,128,000
4.000 nhãn       419,000         749,000        793,000     1,055,000     1,595,000     1,835,000     2,525,000     6,494,000
5.000 nhãn       454,000         860,000        915,000     1,230,000     1,895,000     2,185,000     2,985,000     7,861,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Kinh Bắc dẫn đầu xu thế in dữ liệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 091.723.0880
TEM NHÃN ĐECAL GIẤY KRAFT (DA BÒ) - HÌNH ELIP
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  3x4cm   3x5cm   3x6cm   4x5cm   4x6cm   5x6cm   5x8cm   5x9cm 
100 nhãn       143,000         143,000        144,000        144,000        172,000        190,000        208,000        235,000
200 nhãn       167,000         183,000        211,000        208,000        244,000        280,000        316,000        340,000
300 nhãn       200,000         225,000        266,000        262,000        316,000        340,000        364,000        400,000
400 nhãn       233,000         266,000        322,000        316,000        348,000        380,000        412,000        445,000
500 nhãn       266,000         308,000        343,000        340,000        380,000        420,000        445,000        486,000
600 nhãn       299,000         331,000        368,000        364,000        412,000        445,000        478,000        528,000
700 nhãn       333,000         349,000        392,000        388,000        434,000        473,000        511,000        569,000
800 nhãn       338,000         368,000        417,000        412,000        456,000        500,000        544,000        610,000
900 nhãn       353,000         386,000        432,000        429,000        478,000        528,000        577,000        648,000
1.000 nhãn       368,000         405,000        449,000        445,000        500,000        555,000        610,000        686,000
2.000 nhãn       483,000         534,000        617,000        610,000        712,000        813,000        915,000     1,055,000
3.000 nhãn       585,000         657,000        774,000        763,000        915,000     1,055,000     1,195,000     1,405,000
4.000 nhãn       680,000         774,000        929,000        915,000     1,102,000     1,288,000     1,475,000     1,745,000
5.000 nhãn       774,000         892,000     1,073,000     1,055,000     1,288,000     1,520,000     1,745,000     2,079,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Kinh Bắc dẫn đầu xu thế in dữ liệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 091.723.0880
TEM NHÃN ĐECAL GIẤY KRAFT (DA BÒ) - HÌNH VUÔNG
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  3x3cm   3.5x3.5cm   4x4cm   4.5x4.5cm   5x5cm   5.5x5.5cm   6x6cm   7x7cm 
100 nhãn       142,000         143,000        143,000        168,000        168,000        203,000        220,000        244,000
200 nhãn       164,000         179,000        186,000        235,000        235,000        306,000        327,000        348,000
300 nhãn       183,000         218,000        230,000        303,000        303,000        357,000        380,000        412,000
400 nhãn       211,000         257,000        273,000        340,000        340,000        403,000        427,000        456,000
500 nhãn       239,000         296,000        316,000        370,000        370,000        437,000        463,000        500,000
600 nhãn       266,000         336,000        335,000        400,000        400,000        469,000        500,000        544,000
700 nhãn       294,000         342,000        354,000        424,000        424,000        500,000        537,000        588,000
800 nhãn       322,000         360,000        374,000        445,000        445,000        531,000        573,000        630,000
900 nhãn       331,000         377,000        393,000        466,000        466,000        563,000        610,000        671,000
1.000 nhãn       343,000         395,000        412,000        486,000        486,000        594,000        644,000        712,000
2.000 nhãn       449,000         520,000        544,000        686,000        686,000        886,000        977,000     1,102,000
3.000 nhãn       534,000         638,000        671,000        877,000        877,000     1,155,000     1,288,000     1,475,000
4.000 nhãn       618,000         749,000        793,000     1,055,000     1,055,000     1,422,000     1,595,000     1,835,000
5.000 nhãn       696,000         860,000        915,000     1,230,000     1,230,000     1,681,000     1,895,000     2,185,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Kinh Bắc dẫn đầu xu thế in dữ liệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 091.723.0880
TEM NHÃN ĐECAL GIẤY KRAFT (DA BÒ) - CHỮ NHẬT
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  3x4cm   3x4.5cm   3x5cm   3x5.5cm   3x6cm   3x6.5cm   3x7cm   4x5cm 
100 nhãn       143,000         143,000        143,000        144,000        144,000        144,000        144,000        144,000
200 nhãn       167,000         183,000        183,000        203,000        211,000        211,000        211,000        208,000
300 nhãn       200,000         225,000        225,000        254,000        266,000        266,000        266,000        262,000
400 nhãn       233,000         266,000        266,000        305,000        322,000        322,000        322,000        316,000
500 nhãn       266,000         308,000        308,000        334,000        343,000        343,000        343,000        340,000
600 nhãn       299,000         331,000        331,000        357,000        368,000        368,000        368,000        364,000
700 nhãn       333,000         349,000        349,000        380,000        392,000        392,000        392,000        388,000
800 nhãn       338,000         368,000        368,000        403,000        417,000        417,000        417,000        412,000
900 nhãn       353,000         386,000        386,000        421,000        432,000        432,000        432,000        429,000
1.000 nhãn       368,000         405,000        405,000        437,000        449,000        449,000        449,000        445,000
2.000 nhãn       483,000         534,000        534,000        594,000        618,000        618,000        618,000        610,000
3.000 nhãn       585,000         657,000        657,000        741,000        774,000        774,000        774,000        763,000
4.000 nhãn       680,000         774,000        774,000        886,000        929,000        929,000        929,000        915,000
5.000 nhãn       774,000         892,000        892,000     1,022,000     1,073,000     1,073,000     1,073,000     1,055,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Kinh Bắc dẫn đầu xu thế in dữ niệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 091.723.0880
TEM NHÃN ĐECAL GIẤY KRAFT (DA BÒ) - CHỮ NHẬT
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) - Màu sắc:  1- 4 màu - Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng  4x6cm   4x6.5cm   4x7cm   5x5.5cm   5x6cm   5x6.5cm   5x7cm   6x7cm 
100 nhãn       172,000         172,000        172,000        177,000        190,000        190,000        190,000        220,000
200 nhãn       244,000         244,000        244,000        254,000        280,000        280,000        280,000        327,000
300 nhãn       316,000         316,000        316,000        331,000        340,000        340,000        340,000        380,000
400 nhãn       348,000         348,000        348,000        357,000        380,000        380,000        380,000        427,000
500 nhãn       380,000         380,000        380,000        391,000        420,000        420,000        420,000        463,000
600 nhãn       412,000         412,000        412,000        421,000        445,000        445,000        445,000        500,000
700 nhãn       434,000         434,000        434,000        445,000        473,000        473,000        473,000        537,000
800 nhãn       456,000         456,000        456,000        469,000        500,000        500,000        500,000        573,000
900 nhãn       478,000         478,000        478,000        492,000        528,000        528,000        528,000        610,000
1.000 nhãn       500,000         500,000        500,000        516,000        555,000        555,000        555,000        644,000
2.000 nhãn       712,000         712,000        712,000        741,000        813,000        813,000        813,000        977,000
3.000 nhãn       915,000         915,000        915,000        955,000     1,055,000     1,055,000     1,055,000     1,288,000
4.000 nhãn    1,102,000      1,102,000     1,102,000     1,155,000     1,288,000     1,288,000     1,288,000     1,595,000
5.000 nhãn    1,288,000      1,288,000     1,288,000     1,355,000     1,520,000     1,520,000     1,520,000     1,895,000
Thời gian 1 - 2 NGÀY
In Kinh Bắc dẫn đầu xu thế in dữ niệu biến đổi (mã QR, barcode, mã vạch, số nhẩy...) 
Liên hệ đặt hàng: 091.723.0880
Lưu ý :
  -  Miễn phí thiết kế
  -  Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT
 
 -  Miễn phí giao hàng trong phạm vi 10km đối với đơn hàng ≥ 100.000VNĐ, với đơn hàng dưới 100,000 VNĐ vui lòng tính thêm phí Ship hàng
  -  Bảng giá trên có thể thay đổi theo tình hình thị trường mà không cần phải báo trước.
v Điều khoản thanh toán:
  -  Khách hàng thanh toán tạm ứng 50% đơn hàng khi hợp đồng được ký kết (trước khi tiến hành thiết kế).
  -  Khách hàng thanh toán nốt số tiền còn lại khi nhận hàng và chứng từ thanh toán.
  -  Phương thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản.
 
 -  Thông tin tài khoản Công ty:    CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG   -   STK: 120 1000927 9999 Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát triển Việt Nam - CN Sở giao dịch 1

Tin tức

Lý do chọn chúng tôi

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN

Chúng tôi sử dụng các công nghệ in ấn & thành phẩm tiên tiến nhất.
THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Chúng tôi cam kết sản phẩm đến tay quý khách trong thời gian ngắn nhất.
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi có những chính sách tốt nhất dành cho khách hàng thân thiết.
IN MẪU MIỄN PHÍ

IN MẪU MIỄN PHÍ

Chúng tôi sẽ hỗ trợ in mẫu miễn phí, để quý khách duyệt mẫu trước khi in chính thức.
GIAO HÀNG TẬN NƠI

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Chúng tôi có thể giao hàng tận nơi trong nội thành, đến các tỉnh thành khác.
GIÁ THÀNH CẠNH TRANH

GIÁ THÀNH CẠNH TRANH

Chúng tôi luôn luôn đảm bảo giá cả in hợp lý và ổn định nhất.